Marketing mix jako kompozycja marketingowa zawiera w sobie zmienne elementy marketingu, które firma świadomie i umiejętnie może wykorzystywać dla zwiększenia popytu na swój produkt. Podstawowymi elementami marketingu mix są: produkt, cena, promocja i dystrybucja (product, price, promotion, place), stąd inna nazwa dla marketingu mix – formuła 4P.

Problematyka produktu obejmuje m.in. sam produkt i jego cechy, znak fabryczny, jakość, gwarancje, zwrot produktu, opakowanie oraz markę produktu.

Marketing w praktyce na pierwszym miejscu stawia cenę. Musi ona być dostatecznie atrakcyjna dla odbiorcy, by zdecydował się na kupno towaru czy usługi. Punktem wyjścia w określaniu wielkości ceny są nie koszty wytworzenia, lecz możliwości nabywcze danej grupy.

Dystrybucja to wszystkie czynności obejmujące przesuwanie produktu od producenta do konsumenta. Są to m.in. transport, magazynowanie, konserwacja oraz sprzedaż.

Marketing w praktyce to również promocja, czyli wszelkie sposoby komunikowania się z odbiorcami. Za jej pomocą rozwiązuje się sprawy dotarcia z informacją o produkcie do grupy potencjalnych klientów.

Formule 4P oferenta odpowiadają 4C konsumenta. Marketing w praktyce definiuje je jako potrzeby i pragnienia klienta (consumer needs and wants), koszt który ponosi (cost to the consumer), informacja wzajemna (communication) oraz wygoda zakupu (convenience).

By osiągnąć sukces, należy stosować różne kombinacje narzędzi i działań marketingowych. Elementy składowe marketingu mix są w dużej mierze substytucyjne względem siebie (ten sam cel można osiągnąć przy użyciu różnych elementów marketingu). Marketing w praktyce oznacza również komplementarność elementów marketingu mix, przez co rozumiemy to, iż zwiększenie skuteczności pozostałych elementów zwiększa się poprzez zwiększenie finansowania jednego z nich.